Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website of via social media, gaat de cliënt akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Palais des Cosmétiques en haar cliënt(en) tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen Palais des Cosmetiques

Palais des Cosmétiques zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van het protocol Hygiëne en professionaliteit uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Palais des Cosmétiques zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt geacht cliënt(en) informeren over de financiële consequenties van een eventuele wijziging en/of aanvullende behandeling.

 1. Afspraken

Indien de cliënt is verhinderd dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak bij Palais des Cosmetiques door cliënt gemeld te worden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, staat het Palais des Cosmétiques vrij het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door te berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd aanwezig is, staat het Palais des Cosmétiques vrij de verloren tijd op de behandeling in te korten en het gehele honorarium in rekening te brengen.

 1. Betaling

Palais des Cosmétiques vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van de producten worden op mondeling gemeld indien de cliënt hiervoor interesse toont of op voortvloeiend uit een maatwerk advies. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via een pin- of creditcard betaling te voldoen.

 1. Garantie

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Palais des Cosmétiques gekochte producten of een allergische reactie heeft kunnen de producten binnen één week geruild worden voor andere producten. De garantie vervalt indien:

 • de cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van Palais des Cosmétiques zijn maximaal 12 maanden geldig, na datum van afgifte.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Palais des Cosmétiques vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Palais des Cosmétiques neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Palais des Cosmétiques behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Palais des Cosmétiques zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Palais des Cosmétiques is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Palais des Cosmétiques is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. Beschadiging & diefstal

Palais des Cosmétiques heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt schade aanbrengt aan het meubilair, apparatuur, producten of iedere andere eigendommen van Palais des Cosmétiques. Palais des Cosmétiques meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Palais des Cosmétiques en de behandelende schoonheidsspecialiste. Palais des Cosmétiques is kernlid bij ANBOS en hierdoor aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. De cliënt kan zich wenden tot deze geschillencommissie indien Palais des Cosmétiques klager niet binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geeft en partijen daarna niet tot een vergelijk komen. Indien een klacht gegrond is, Palais des Cosmétiques de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Palais des Cosmétiques het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Palais des Cosmétiques en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Palais des Cosmétiques is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Palais des Cosmétiques. Palais des Cosmétiques kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Palais des Cosmétiques betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Palais des Cosmétiques aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Palais des Cosmétiques bevat links naar andere sites maar is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

Algemene voorwaarden versie 1 september 2016